ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„МАДИСЪН БЪЛГАРИЯ”ООД, с ЕИК: 200251314, е регистрирано по реда на чл. 5, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа с удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност за намиране на работа в България под №: 1842 / 16.02.2015 г. и за намиране на работа в чужбина под №: 1970 / 17.12.2015 г., издадени от Министерството на труда и социалната политика.

ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ
За осъществяване на дейността ни да свързваме бизнеса и кандидатите за работа, с оглед постигане на оптимални условия за двете страни, ние събираме, съхраняваме и обработваме следните лични данни на кандидатите за работа:
– данни за контакт (имена, адрес, електронена поща и телефонен номер);
– дата и място на раждане, пол и националност;
– образование и професионална квалификация, езикови знания и други свързани с длъжността умения;
– минало и желано кариерно развитие;
– друга информация, включена във Вашата автобиография или в предоставените от Вас референции, свидетелства, дипломи, и др.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ.
Предоставените от Вас лична информация и лични данни са необходими както за изпълнението на съвместни договорни взаимоотношения, така и за предприемане на необходимите мерки по сключване на предварителни договори. Без предоставянето на тези лични данни не бихме имали възможност да работим съвместно, както и да имаме съвместни договорни взаимоотношения.

В рамките на този процес събираме и обработваме лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин при спазване на принципа за лична неприкосновеност и ненамеса в личния живот на гражданите. Обвързани сме с ангажимента да обработваме личните Ви данни само когато:
– сте ни дали съгласие за обработване на личните данни за една или повече конкретни цели;
– обработването е необходимо в изпълнението на Договора за посредническа дейност по наемане на работа, по който сте страна, или за предприемане на стъпки, по Ваше искане, преди сключването на договор;
– обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора и нашия легитимен интерес във връзка с основния ни предмет на дейност – подбор и консултиране на кадри.

Нашата фирма ще разполага с лична информация и лични данни за Вас, които са ни били предоставени директно от Вас или от от трети лица (доставчици на услуги като трудови борси, държавни институции и др.), канали на социални мрежи за целите на изпълнението на съвместни договорни взаимоотношения.

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.
Ние съхраняваме Вашите лични данни за срок, предвиден в съответните нормативни документи. В случаите, когато е налице обоснован интерес и/или подписан двустранен договор, Вашите лични данни, фигуриращи в договора, ще бъдат съхранявани за срок от пет години.

В случай, че не бъде подписан двустранен договор, можете да оттеглите съгласието за ползване на личните Ви данни за целите на подбора и те ще бъдат изтрити по сигурен начин.

В случай на измамно поведение от страна на кандидатстващите за работа, ние се задължаваме да съхраняваме безсрочно техните лични данни, които биха били необходими на по-късен етап за безпроблемното им идентифициране, както и при възникване на съдебни спорове.

ПРЕДОСТАВЯНЕ И СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.
При обработването и съхраняването на Вашите лични данни, не разкриваме личните данни, които събираме за Вас, освен както е описано в настоящата Политика.

Ще предоставяме и споделяме Вашите лични данни на:
– трети лица – клиенти, които може да предлагат подходящи възможности за работа или желаят да предложат работа на наши кандидати за работа както следва след предварително съгласуване;
– на държавни институции – вслучай, че това е наше задължение по силата на нормативни разпоредби на Република България или Европейския съюз;
– на правоприлагащи органи и държавни служители въз основа на законово искане за разкриване или съдебно решение;
– в случаите, когато смятаме, че това е необходимо с цел предотвратяване на телесна повреда или финансова загуба или във връзка с разследване на предполагаема или действителна измамна или незаконна дейност.

Запазваме си правото да предаваме лични данни за Вас при продажба или прехвърляне на нашия бизнес или част от него (включително в случай на преструктуриране, прекратяване и ликвидация).

НАЧИН НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

Ние поддържаме и прилагаме административни, технически и физически предпазни мерки за информационна сигурност и защита на личните данни, които предоставяте, срещу случайно, неправомерно или неупълномощено унищожение, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване.

Лицата, имащи достъп до лични данни, са подготвени за работа с чувствителна информация и третират информацията като конфиденциална.

В случай на нарушение на сигурността на личните данни, както и при висок риск за Вашите права и свободи, Вие ще бъдете надлежно информирани чрез съобщение на имейла, които сте посочили за връзка, за естеството на нарушението и мерки за намаляване на неблагоприятните последици.

ВАШИТЕ ПРАВА СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМИТЕ ЗАКОНИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.
Съгласно приложимите закони за защита на личните данни Вие имате следните права, свързани с обработването и съхранението на Вашите лични данни:
– право на достъп и получаване на копие от Вашите лични данни, които обработваме и съхраняваме;
– право на оттегляне на съгласието, на корекция, актуализация и ограничаване на съхраняваните от нас лични данни;
– право на изтриване на Вашите лични данни, които обработваме и съхраняваме, при съблюдаване на правните и законови разпоредби в Република България.

При настъпване на изброените по-горе обстоятелства, моля да се свържете с нас. Информация за предприетите от нас действия във връзка с постъпили от Вас искания, ще Ви бъде предоставено безплатно в срок до 30 календарни дни от получаване на Вашето искане.

В случай, че смятате, че обработването на Вашите лични данни съгласно приложимите закони за защита на личните данни е нарушено, можете да подадете жалба към местния орган за защита на личните данни в съответната държава или до Комисия за защита на личните данни на имейл адрес: kzld@cpdp.bg.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.
Настоящата Политика за управление и осигуряване на поверителността на личните данни може да се актуализира периодично с цел отразяване на промени в законодателството и нашите практики относно личните данни. За съществени промени ще Ви уведомяваме своевременно.

КОНТАКТ.
За контакт с нас:
Александър Николов
Имейл адрес: hr.madisonbg@gmail.com